AVG – Privacy Statement

 

ipBT B.V. is ervan overtuigd dat de bescherming en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van haar stakeholders (zoals medewerkers, klanten en andere relaties) van groot belang is. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

Wij kunnen onze bedrijfsactiviteiten niet uitoefenen zonder bepaalde persoons­gegevens in te zien of te verwerken. Wij achten het hierbij van belang dat de verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van de privacy. Hierin volgen wij de bestaande wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens, te weten de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG) en de Telecommunicatiewet (TW).

 

Onderscheid rol als verantwoordelijke versus bewerker

Voor zover onze opdrachtgever zelf de doelen en de middelen van de gegevensverwerking van de persoonsgegevens vaststelt, is onze opdrachtgever de verwerkingsverantwoordelijke van haar eigen persoonsgegevens. Indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal ipBT B.V. deze persoonsgegevens in opdracht van haar opdrachtgever als verwerker verwerken.

Als verwerker zal ipBT B.V. naar beste vermogen zorg dragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

In dit Privacy Statement informeert ipBT B.V. u over de wijze waarop ipBT BV. als verwerker met uw persoonsgegevens omgaat.

 

Voor welke doeleinden gebruikt ipBT B.V. uw persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens om:

 • de overeenkomst met onze opdrachtgevers te kunnen uitvoeren.
 • te voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • fraude te voorkomen en te bestrijden
 • relatiebeheer en marketingactiviteiten te kunnen uitoefenen.
 • uw reacties via de online invulformulieren (beschikbaar op de website) zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

ipBT B.V. verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de bovengenoemde doeleinden. ipBT B.V. kan de gegevens aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het verwerken en uitvoeren van de genoemde doeleinden. Met deze derden heeft ipBT B.V. verwerkersovereenkomsten gesloten. Daarnaast kan ipBT B.V. voor zover dit toegestaan is op basis van de toepasselijke nationale regelgeving, de persoonsgegevens uitwisselen met aan haar gelieerde ondernemingen, en andere organisaties, die ook buiten de EER (Europese Economische Ruimte) gevestigd kunnen zijn, een en ander voor de doeleinden zoals genoemd in dit Privacy Statement.

 

Bewaartermijnen

Ten aanzien van het bewaren van persoonsgegevens hanteren wij daarvoor de wettelijk vastgestelde termijnen. Indien wij persoonsgegevens van onze opdrachtgevers hebben ontvangen wordt de bewaartermijn door de opdrachtgever vastgesteld.

 

Beveiliging persoonsgegevens

ipBT B.V. gaat uiterst zorgvuldig met de persoonsgegevens om en draagt, tezamen met eventuele verwerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin de persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

 

Datalekken

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. ipBT B.V. streeft ernaar om verlies of onrechtmatige verwerking (lekken) tegen te gaan. Wanneer er zich een ernstige gebeurtenis voordoet waarin er sprake is van een datalek, stellen wij onze opdrachtgever hiervan onverwijld op de hoogte. Als blijkt dat het datalek ongunstige gevolgen zal hebben voor uw persoonlijke levenssfeer zult u hiervan op de hoogte worden gesteld door onze opdrachtgever.

 

Rechten ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens

De AVG verleent aan u de volgende rechten ten aanzien van de door ons verwerkte persoonsgegevens:

 1. Inzagerecht
 2. Recht op rectificatie
 3. Recht op vergetelheid
 4. Recht op beperking van de verwerking
 5. Recht op overdraagbaarheid van gegevens
 6. Recht op bezwaar

Verzoeken daartoe kunnen schriftelijk of per e-mail worden ingediend op onderstaande adresgegevens van ipBT B.V. onder bijsluiting van een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Uw verzoek zal worden doorgestuurd naar onze opdrachtgever.

 

Externe links

Deze website kan links naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze andere websites. Wij raden u aan kennis te nemen van de privacyverklaringen op deze websites.

 

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de internetpagina op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. De cookies plaatsen wij om onze website beter te laten functioneren en het gebruik van de website te analyseren. Het betreft hier de volgende gegevens:

 • De browser die u gebruikt
 • Het tijdstip en de duur van uw bezoek
 • Welke pagina’s worden bezocht
 • Foutmeldingen die u mogelijk hebt gekregen

 

Commerciële e-mail en nieuwsbrieven

Bij het aanvragen van een product of dienst vraagt ipBT B.V. om uw persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst, voor het voorkomen en bestrijden van fraude en voor marketingactiviteiten. Als u geen commerciële informatie over onze producten en diensten wilt ontvangen dan kunt u dit aangeven middels een e-mail naar info@ipbt.nl.

 

Wijziging Privacy Statement

Indien wij dit Privacy Statement wijzigen zullen wij u hierover informeren.

 

Vragen, opmerkingen of klachten

Wanneer u vragen heeft die niet in dit Privacy Statement zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan, of wanneer u gebruik wilt maken van uw rechten dan kunt u ons dit laten weten door een e-mail te sturen naar info@ipbt.nl of door middel van het contactformulier op onze website.